لوله داربستی

 

قیمت لوله داربستی

 تاریخ بروز رسانی 20 شهریور  1400

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm)

قیمت(ریال)

” ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه /اصفهان ۴۸.۳

۲۷۸,۰۰۰

” ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه /اصفهان ۴۸.۳

۲۵۹,۰۰۰

” ۱/۲ ۱ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/ اصفهان ۴۸.۳

۲۶۵,۰۰۰

” ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳

۴,۰۸۰,۰۰۰

” ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳

۴,70۰,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله صنعتی

 

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال)
” ۳/۴ ۲ ۷.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷

۲۹۰,۰۰۰

” ۱ ۲ ۹.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴

۲۸۰,۰۰۰

” ۱/۴ ۱ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ کارخانه/اصفهان

۴۲.۲

۲۸۶,۰۰۰
” ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳

۲۶۱,۰۰۰

” ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳

۲۸۶,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله مبلی

 

سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال)
۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵

۶

تهران ۳۲۲,۰۰۰
۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران

۳۲۲,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله گازی روکار

 

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال)
” ۱/۲ ۲.۶۵ ۸

۶

اصفهان ۱۶۹ ۲۹۴,۵۰۰
” ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵

۶

اصفهان ۱۲۷ ۲۹۴,۵۰۰
” ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱

۲۹۴,۵۰۰

” ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱

۲۹۴,۵۰۰

” ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱

۲۹۴,۵۰۰

” ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷

۲۹۴,۵۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله گازی توکار

 

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال)
” ۱/۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان ۱۶۹ ۱۳۰۰

۳۰۵,۵۰۰

” ۳/۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان ۱۲۷ ۱۳۰۰

۳۰۵,۵۰۰

” ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۹۵۰

۳۰۵,۵۰۰

” ۱/۴ ۱ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۲۵۰

۳۰۵,۵۰۰

” ۱/۲ ۱ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان ۶۱ ۱۵۵۰

۳۰۵,۵۰۰

” ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان ۳۷ ۱۲۵۰

۳۰۵,۵۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوازم داربست

 

نام محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال)
H بست آهنگیر کارخانه تهران عدد

۵۷۰,۰۰۰

بست داربستی سبک کارخانه تهران

عدد

۳۰۰,۰۰۰
رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران عدد

۲۲۷,۰۰۰

بست داربستی سنگین کارخانه تهران

عدد

۳۴۵,۰۰۰
رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران عدد

۲۴۳,۰۰۰

بست گردون کارخانه تهران

عدد

۴۷۰,۰۰۰
بست تک پیچ کارخانه تهران

عدد

تماس بگیرید
مغزی داربست کارخانه تهران عدد

۱۲۵,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله اسپیرال

 

سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال)
۲۴ ۸ ۲۵۲۰

۱۲

۲۷۷,۰۰۰
۲۸ ۸ ۲۹۴۰

۱۲

۲۷۷,۰۰۰
۳۲ ۱۰ ۳۳۷۰

۱۲

۲۷۷,۰۰۰
۴۰ ۱۰ ۴۲۴۰

۱۲

۲۷۷,۰۰۰
۴۸ ۱۰ ۵۷۰۰

۱۲

۲77,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله جداره چاه

 

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال)
۶ ۶ ۱۴۴

۶

۲۸۱,۰۰۰
۸ ۶ ۱۹۰ ۶

۲۷۸,۰۰۰

۱۰ ۶ ۲۳۷ ۶

۲۷۷,۰۰۰

۱۰ ۴ ۱۶۰

۶

تماس بگیرید
۱۲ ۶ ۲۸۲ ۶

۲۷۶,۰۰۰

۱۲ ۸ ۳۷۴ ۶

۲۷۷,۰۰۰

۱۴ ۶ ۳۱۰ ۶

۲۷۶,۰۰۰

۱۴ ۸ ۴۱۱ ۶

۲۷۷,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

 

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال)
” ۱/۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳

۳,۸۵۰,۰۰۰

” ۳/۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷

۵,۱۰۰,۰۰۰

” ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴

۵,۶۰۰,۰۰۰

” ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲

۶,۹۵۰,۰۰۰

” ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۸,۵۵۰,۰۰۰

” ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

” ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

” ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹

۲۱,۳۰۰,۰۰۰

” ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۳۲,۶۰۰,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

 

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

 

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال)
” ۱/۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳

۴,۳۰۰,۰۰۰

” ۳/۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷

۵,۶۰۰,۰۰۰

” ۱ ۴/۵۵ ۱۹

۶

تهران ۳۳/۴ ۶,۲۰۰,۰۰۰
” ۱/۴ ۱ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲

۱۱,۱۰۰,۰۰۰

” ۱/۲ ۱ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

” ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳

۱۷,۱۰۰,۰۰۰

” ۱/۲ ۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳

۲۴,۱۰۰,۰۰۰

” ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹

۳۱,۶۰۰,۰۰۰

” ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳

۴۷,۱۰۰,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

 

قیمت لوله گالوانیزه

 

سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال)
۱/۲ ۲ ۶.۹ ۶ اصفهان ۲۱.۳

۳۸۴,۰۰۰

۳/۴ ۲ ۸.۶ ۶ اصفهان ۲۶.۷

۳۸۴,۰۰۰

۱ ۲ ۱۰.۷ ۶ اصفهان ۳۳.۴

۳۸۴,۰۰۰

۱.۱/۴ ۲ ۱۳.۴ ۶ اصفهان ۴۲.۲

۳۸۴,۰۰۰

۱.۱/۲ ۲ ۱۵.۲ ۶ اصفهان ۴۸.۳

۳۸۴,۰۰۰

۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ اصفهان ۶۰.۳

۳۸۴,۰۰۰

۱/۲ ۲.۵ ۸.۲ ۶ اصفهان ۲۱.۳

۳۶۴,۰۰۰

۳/۴ ۲.۵ ۱۰.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷

۳۶۴,۰۰۰

۱ ۲.۵ ۱۲.۹ ۶ اصفهان ۳۳.۴

۳۶۴,۰۰۰

۱.۱/۴ ۲.۵ ۱۶.۳ ۶ اصفهان ۴۲.۲

۳۶۴,۰۰۰

۱.۱/۲ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ اصفهان ۴۸.۳

۳۶۴,۰۰۰

۲ ۲.۵ ۲۳.۱ ۶ اصفهان ۶۰.۳

۳۶۴,۰۰۰

توجه :

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه