لوله داربستی

 

قیمت لوله داربستی

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریسایز(mm)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱” ۱/۲ ۱۲۱۴۶کیلوگرمکارخانه/اصفهان۴۸.۳۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۲” ۱/۲ ۱۲.۵۱۷.۲۶کیلوگرمکارخانه/اصفهان۴۸.۳۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۳” ۱/۲ ۱۳۲۱۶کیلوگرمکارخانه/اصفهان۴۸.۳۱۸۹,۰۰۰ ثابت
۴” ۱/۲ ۱۲۱۴۶شاخهانبار/اصفهان۴۸.۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ثابت
۵” ۱/۲ ۱۲.۵۱۷.۲۶شاخهانبار/اصفهان۴۸.۳۳,۳۲۰,۰۰۰ ثابت

 

قیمت لوله صنعتی

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل بارگیریسایز(mm)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱” ۳/۴۲۷.۳۶کارخانه/اصفهان۲۶.۷۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۰۰
۲” ۱۲۹.۳۶کارخانه/اصفهان۳۳.۴۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰
۳” ۱/۴ ۱۲۱۱.۶۹۶کارخانه/اصفهان۴۲.۲۱۹۹,۰۰۰ ثابت
۴” ۱/۲ ۱۲۱۴.۱۰۶کارخانه/اصفهان۴۸.۳۱۹۹,۰۰۰ ثابت
۵” ۲۲۱۷.۲۵۶کارخانه/اصفهان۶۰.۳۱۹۹,۰۰۰ ثابت

 

قیمت لوله مبلی

 

ردیفسایز لوله(mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱۱۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۲۱۳۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۳۱۶۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۴۱۸۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت
۵۲۰۰.۹ الی ۱.۲۵۶تهران۲۲۰,۵۰۰ ثابت

 

قیمت لوله گازی روکار

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل بارگیریتعداد شاخه در هر بستهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱” ۱/۲۲.۶۵۸۶اصفهان – کارخانه سپاهان۱۶۹۱۹۰,۹۰۰ ثابت
۲” ۳/۴۲.۶۵۱۰.۵۶اصفهان – کارخانه سپاهان۱۲۷۱۹۰,۹۰۰ ثابت
۳” ۱۳.۲۵۱۵.۵۶اصفهان – کارخانه سپاهان۶۱۱۹۰,۹۰۰ ثابت
۴” ۱/۴ ۱۳.۲۵۲۱۶اصفهان – کارخانه سپاهان۶۱۱۹۰,۹۰۰ ثابت
۵” ۱/۲ ۱۳.۲۵۲۵۶اصفهان – کارخانه سپاهان۶۱۱۹۰,۹۰۰ ثابت
۶” ۲۳.۶۵۳۳۶اصفهان – کارخانه سپاهان۳۷۱۹۰,۹۰۰ ثابت

 

قیمت لوله گازی توکار

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل بارگیریتعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته(kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱” ۱/۲۲.۸۸۶اصفهان – کارخانه سپاهان۱۶۹۱۳۰۰۲۰۶,۲۰۰ ثابت
۲” ۳/۴۲.۹۱۰.۵۶اصفهان – کارخانه سپاهان۱۲۷۱۳۰۰۲۰۶,۲۰۰ ثابت
۳” ۱۳.۴۱۵.۵۶اصفهان – کارخانه سپاهان۶۱۹۵۰۲۰۶,۲۰۰ ثابت
۴” ۱/۴ ۱۳.۶۲۱۶اصفهان – کارخانه سپاهان۶۱۱۲۵۰۲۰۶,۲۰۰ ثابت
۵” ۱/۲ ۱۳.۷۲۵۶اصفهان – کارخانه سپاهان۶۱۱۵۵۰۲۰۶,۲۰۰ ثابت
۶” ۲۳.۹۳۳۶اصفهان – کارخانه سپاهان۳۷۱۲۵۰۲۰۶,۲۰۰ ثابت

 

قیمت لوازم داربست

 

ردیفنام محصولمحل بارگیریواحدقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱H بست آهنگیرکارخانه تهرانعدد۳۷۰,۰۰۰ ثابت
۲بست داربستی سبککارخانه تهرانعدد۲۴۵,۰۰۰ ثابت
۳رابط ۱۷ سانتیکارخانه تهرانعدد۱۷۰,۰۰۰ ثابت
۴بست داربستی سنگینکارخانه تهرانعدد۲۸۰,۰۰۰ ثابت
۵رابط ۲۰ سانتیکارخانه تهرانعدد۱۸۰,۰۰۰ ثابت
۶بست گردونکارخانه تهرانعدد۳۶۰,۰۰۰ ثابت
۷بست تک پیچکارخانه تهرانعددتماس بگیرید نامشخص
۸مغزی داربستکارخانه تهرانعدد۱۱۰,۰۰۰ ثابت

توضیحات

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله اسپیرال

 

ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱۲۴۸۲۵۲۰۱۲۱۶۳,۰۰۰ ثابت
۲۲۸۸۲۹۴۰۱۲۱۶۳,۰۰۰ ثابت
۳۳۲۱۰۳۳۷۰۱۲۱۶۳,۰۰۰ ثابت
۴۴۰۱۰۴۲۴۰۱۲۱۶۳,۰۰۰ ثابت
۵۴۸۱۰۵۷۰۰۱۲۱۶۳,۰۰۰ ثابت

 

قیمت لوله جداره چاه

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱۶۶۱۴۴۶۱۶۷,۰۰۰ ثابت
۲۸۶۱۹۰۶۱۶۴,۰۰۰ ثابت
۳۱۰۶۲۳۷۶۱۶۳,۰۰۰ ثابت
۴۱۰۴۱۶۰۶۱۶۳,۰۰۰ ثابت
۵۱۲۶۲۸۲۶۱۶۲,۰۰۰ ثابت
۶۱۲۸۳۷۴۶۱۶۳,۰۰۰ ثابت
۷۱۴۶۳۱۰۶۱۶۵,۰۰۰ ثابت
۸۱۴۸۴۱۱۶۱۶۶,۰۰۰ ثابت

 

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل بارگیریهر قطر بیرونیقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱” ۱/۲۲/۷۷۷/۵۶تهران۲۱/۳۲,۳۳۰,۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰
۲” ۳/۴۲/۸۷۱۰۶تهران۲۶/۷۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۳” ۱۳/۳۸۱۴۶تهران۳۳/۴۵,۸۵۰,۰۰۰ ثابت
۴” ۱/۴ ۱۳/۵۶۱۸۶تهران۴۲/۲۷,۱۵۰,۰۰۰ ثابت
۵” ۱/۲ ۱۳/۶۸۲۲۶تهران۴۸/۳۷,۶۵۰,۰۰۰ ثابت
۶” ۲۳/۹۱۳۱۶تهران۶۰/۳۹,۹۵۰,۰۰۰ ثابت
۷” ۱/۲ ۲۵/۱۶۴۷۶تهران۷۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
۸” ۳۵/۴۹۶۴۶تهران۸۸/۹۱۹,۷۵۰,۰۰۰ ثابت
۹” ۴۶/۰۲۹۳۶تهران۱۱۴/۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ثابت

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل بارگیریهر قطر بیرونیقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱” ۱/۲۳/۷۳۹۶تهران۲۱/۳۳,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۲” ۳/۴۳/۷۳۱۳۶تهران۲۶/۷۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۳” ۱۴/۵۵۱۹۶تهران۳۳/۴۶,۶۰۰,۰۰۰ ثابت
۴” ۱/۴ ۱۴/۸۵۲۶۶تهران۴۲/۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
۵” ۱/۲ ۱۵/۰۸۳۲۶تهران۴۸/۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ثابت
۶” ۲۵/۵۴۴۴۶تهران۶۰/۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ثابت
۷” ۱/۲ ۲۷/۰۱۶۸۶تهران۷۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰
۸” ۳۷/۶۲۹۱۶تهران۸۸/۹۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۹” ۴۸/۵۶۱۳۰۶تهران۱۱۴/۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله گالوانیزه

 

ردیفسایز (inch)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)محل بارگیریسایز(mm)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
۱۱/۲۲۶.۹۶۲۱.۳۲۴۵,۰۰۰ نامشخص
۲۳/۴۲۸.۶۶۲۶.۷۲۴۵,۰۰۰ نامشخص
۳۱۲۱۰.۷۶۳۳.۴۲۴۵,۰۰۰ نامشخص
۴۱.۱/۴۲۱۳.۴۶۴۲.۲۲۴۵,۰۰۰ نامشخص
۵۱.۱/۲۲۱۵.۲۶۴۸.۳۲۴۵,۰۰۰ نامشخص
۶۲۲۱۸.۹۶۶۰.۳۲۴۵,۰۰۰ نامشخص
۷۱/۲۲.۵۸.۲۶۲۱.۳۲۴۴,۰۰۰ نامشخص
۸۳/۴۲.۵۱۰.۳۶۲۶.۷۲۴۴,۰۰۰ نامشخص
۹۱۲.۵۱۲.۹۶۳۳.۴۲۴۴,۰۰۰ نامشخص
۱۰۱.۱/۴۲.۵۱۶.۳۶۴۲.۲۲۴۴,۰۰۰ نامشخص
۱۱۱.۱/۲۲.۵۱۸.۵۶۴۸.۳۲۴۴,۰۰۰ نامشخص
۱۲۲۲.۵۲۳.۱۶۶۰.۳۲۴۴,۰۰۰ نامشخص

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه