قیمت لوله

 

قیمت لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۲۰۰,۰۰۰  ۱۰۰۰
۲ ” ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱۸۹,۰۰۰  ثابت
۳ ” ۱/۲ ۱ ۳ ۲۱ ۶ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱۸۹,۰۰۰  ثابت
۴ ” ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۳,۰۰۰,۰۰۰  ثابت
۵ ” ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۱۷.۲ ۶ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۳,۳۲۰,۰۰۰  ثابت

 

قیمت لوله صنعتی

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۳/۴ ۲ ۷.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۲۶.۷ ۲۰۳,۰۰۰  ۲۰۰۰
۲ ” ۱ ۲ ۹.۳ ۶ کارخانه/اصفهان ۳۳.۴ ۲۰۰,۰۰۰  ۱۰۰۰
۳ ” ۱/۴ ۱ ۲ ۱۱.۶۹ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۲.۲ ۱۹۹,۰۰۰  ثابت
۴ ” ۱/۲ ۱ ۲ ۱۴.۱۰ ۶ کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۱۹۹,۰۰۰  ثابت
۵ ” ۲ ۲ ۱۷.۲۵ ۶ کارخانه/اصفهان ۶۰.۳ ۱۹۹,۰۰۰  ثابت

 

قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۲۰,۵۰۰  ثابت
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۲۰,۵۰۰  ثابت
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۲۰,۵۰۰  ثابت
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۲۰,۵۰۰  ثابت
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۲۰,۵۰۰  ثابت

 

قیمت لوله گازی روکار

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۱/۲ ۲.۶۵ ۸ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۹۰,۹۰۰  ثابت
۲ ” ۳/۴ ۲.۶۵ ۱۰.۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۹۰,۹۰۰  ثابت
۳ ” ۱ ۳.۲۵ ۱۵.۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۹۰,۹۰۰  ثابت
۴ ” ۱/۴ ۱ ۳.۲۵ ۲۱ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۹۰,۹۰۰  ثابت
۵ ” ۱/۲ ۱ ۳.۲۵ ۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۹۰,۹۰۰  ثابت
۶ ” ۲ ۳.۶۵ ۳۳ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۹۰,۹۰۰  ثابت

 

قیمت لوله گازی توکار

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۱/۲ ۲.۸ ۸ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۲۰۶,۲۰۰  ثابت
۲ ” ۳/۴ ۲.۹ ۱۰.۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۲۰۶,۲۰۰  ثابت
۳ ” ۱ ۳.۴ ۱۵.۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱ ۹۵۰ ۲۰۶,۲۰۰  ثابت
۴ ” ۱/۴ ۱ ۳.۶ ۲۱ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۲۰۶,۲۰۰  ثابت
۵ ” ۱/۲ ۱ ۳.۷ ۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۲۰۶,۲۰۰  ثابت
۶ ” ۲ ۳.۹ ۳۳ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۲۰۶,۲۰۰  ثابت

 

قیمت لوازم داربست

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف نام محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ H بست آهنگیر کارخانه تهران عدد ۳۷۰,۰۰۰  ثابت
۲ بست داربستی سبک کارخانه تهران عدد ۲۴۵,۰۰۰  ثابت
۳ رابط ۱۷ سانتی کارخانه تهران عدد ۱۷۰,۰۰۰  ثابت
۴ بست داربستی سنگین کارخانه تهران عدد ۲۸۰,۰۰۰  ثابت
۵ رابط ۲۰ سانتی کارخانه تهران عدد ۱۸۰,۰۰۰  ثابت
۶ بست گردون کارخانه تهران عدد ۳۶۰,۰۰۰  ثابت
۷ بست تک پیچ کارخانه تهران عدد تماس بگیرید  نامشخص
۸ مغزی داربست کارخانه تهران عدد ۱۱۰,۰۰۰  ثابت

توضیحات

قیمت ها بر اساس تعداد و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله اسپیرال

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۴ ۸ ۲۵۲۰ ۱۲ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت
۲ ۲۸ ۸ ۲۹۴۰ ۱۲ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت
۳ ۳۲ ۱۰ ۳۳۷۰ ۱۲ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت
۴ ۴۰ ۱۰ ۴۲۴۰ ۱۲ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت
۵ ۴۸ ۱۰ ۵۷۰۰ ۱۲ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت

 

قیمت لوله جداره چاه

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ۶ ۱۴۴ ۶ ۱۶۷,۰۰۰  ثابت
۲ ۸ ۶ ۱۹۰ ۶ ۱۶۴,۰۰۰  ثابت
۳ ۱۰ ۶ ۲۳۷ ۶ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت
۴ ۱۰ ۴ ۱۶۰ ۶ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت
۵ ۱۲ ۶ ۲۸۲ ۶ ۱۶۲,۰۰۰  ثابت
۶ ۱۲ ۸ ۳۷۴ ۶ ۱۶۳,۰۰۰  ثابت
۷ ۱۴ ۶ ۳۱۰ ۶ ۱۶۵,۰۰۰  ثابت
۸ ۱۴ ۸ ۴۱۱ ۶ ۱۶۶,۰۰۰  ثابت

 

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۱/۲ ۲/۷۷ ۷/۵ ۶ تهران ۲۱/۳ ۲,۳۳۰,۰۰۰  ۱۳۰۰۰۰
۲ ” ۳/۴ ۲/۸۷ ۱۰ ۶ تهران ۲۶/۷ ۳,۶۵۰,۰۰۰  ۱۵۰۰۰۰
۳ ” ۱ ۳/۳۸ ۱۴ ۶ تهران ۳۳/۴ ۵,۸۵۰,۰۰۰  ثابت
۴ ” ۱/۴ ۱ ۳/۵۶ ۱۸ ۶ تهران ۴۲/۲ ۷,۱۵۰,۰۰۰  ثابت
۵ ” ۱/۲ ۱ ۳/۶۸ ۲۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۷,۶۵۰,۰۰۰  ثابت
۶ ” ۲ ۳/۹۱ ۳۱ ۶ تهران ۶۰/۳ ۹,۹۵۰,۰۰۰  ثابت
۷ ” ۱/۲ ۲ ۵/۱۶ ۴۷ ۶ تهران ۷۳ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰  ۹۰۰۰۰۰
۸ ” ۳ ۵/۴۹ ۶۴ ۶ تهران ۸۸/۹ ۱۹,۷۵۰,۰۰۰  ثابت
۹ ” ۴ ۶/۰۲ ۹۳ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۲۹,۶۰۰,۰۰۰  ثابت

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری هر قطر بیرونی قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۱/۲ ۳/۷۳ ۹ ۶ تهران ۲۱/۳ ۳,۵۵۰,۰۰۰  ۵۰۰۰۰
۲ ” ۳/۴ ۳/۷۳ ۱۳ ۶ تهران ۲۶/۷ ۴,۰۵۰,۰۰۰  ۵۰۰۰۰
۳ ” ۱ ۴/۵۵ ۱۹ ۶ تهران ۳۳/۴ ۶,۶۰۰,۰۰۰  ثابت
۴ ” ۱/۴ ۱ ۴/۸۵ ۲۶ ۶ تهران ۴۲/۲ ۸,۷۰۰,۰۰۰  ۳۰۰۰۰۰
۵ ” ۱/۲ ۱ ۵/۰۸ ۳۲ ۶ تهران ۴۸/۳ ۹,۴۰۰,۰۰۰  ثابت
۶ ” ۲ ۵/۵۴ ۴۴ ۶ تهران ۶۰/۳ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰  ثابت
۷ ” ۱/۲ ۲ ۷/۰۱ ۶۸ ۶ تهران ۷۳ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  ۲۹۰۰۰۰۰
۸ ” ۳ ۷/۶۲ ۹۱ ۶ تهران ۸۸/۹ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰
۹ ” ۴ ۸/۵۶ ۱۳۰ ۶ تهران ۱۱۴/۳ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  ۴۷۰۰۰۰۰

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : 7 دی 1399

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶.۹ ۶ ۲۱.۳ ۲۴۵,۰۰۰  نامشخص
۲ ۳/۴ ۲ ۸.۶ ۶ ۲۶.۷ ۲۴۵,۰۰۰  نامشخص
۳ ۱ ۲ ۱۰.۷ ۶ ۳۳.۴ ۲۴۵,۰۰۰  نامشخص
۴ ۱.۱/۴ ۲ ۱۳.۴ ۶ ۴۲.۲ ۲۴۵,۰۰۰  نامشخص
۵ ۱.۱/۲ ۲ ۱۵.۲ ۶ ۴۸.۳ ۲۴۵,۰۰۰  نامشخص
۶ ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ ۶۰.۳ ۲۴۵,۰۰۰  نامشخص
۷ ۱/۲ ۲.۵ ۸.۲ ۶ ۲۱.۳ ۲۴۴,۰۰۰  نامشخص
۸ ۳/۴ ۲.۵ ۱۰.۳ ۶ ۲۶.۷ ۲۴۴,۰۰۰  نامشخص
۹ ۱ ۲.۵ ۱۲.۹ ۶ ۳۳.۴ ۲۴۴,۰۰۰  نامشخص
۱۰ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۱۶.۳ ۶ ۴۲.۲ ۲۴۴,۰۰۰  نامشخص
۱۱ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ ۴۸.۳ ۲۴۴,۰۰۰  نامشخص
۱۲ ۲ ۲.۵ ۲۳.۱ ۶ ۶۰.۳ ۲۴۴,۰۰۰  نامشخص

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه