قیمت ورق

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.25   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 3 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 4 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 5 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم 148,000
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 150,500
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم 148,500
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 147,000
ورق 8 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم 145,000
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم 150,000
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 152,000
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 12 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان رول عرض 1.5   کیلوگرم 151,000
ورق 15 سیاه فولاد مبارکه اصفهان شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 153,000

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
3 رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
4 رول عرض 1.5   کیلوگرم 202,000
5 رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
6 رول عرض 1.5   کیلوگرم 178,000
8 رول عرض 1.5   کیلوگرم 170,000
8 شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
10 رول عرض 1.5   کیلوگرم 162,000
10 شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
12 رول عرض 1.5   کیلوگرم 162,000
12 شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
15 شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
15 رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
ورق 10 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 12 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 15 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم 157,000
ورق 20 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم 146,000
ورق 25 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم 145,000
ورق 30 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم 145,000
ورق 35 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 40 سیاه فولاد اکسین اهواز شیت (فابریک) 6 * 2   کیلوگرم تماس بگیرید

 

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
20 شیت (فابریک) 6*2   کیلوگرم تماس بگیرید
30 شیت (فابریک) 6*2   کیلوگرم تماس بگیرید
25 شیت (فابریک) 6*2   کیلوگرم تماس بگیرید
35 شیت (فابریک) 6*2   کیلوگرم تماس بگیرید
40 شیت (فابریک) 6*2   کیلوگرم تماس بگیرید

 

 

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.2   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 12 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.25   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 15 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم 143,000
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.25   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 20 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم 143,000
ورق 25 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم 143,500
ورق 30 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم 143,500
ورق 50 سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک) 6 * 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
ورق 2 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.25   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 2.5 سیاه فولاد سبا رول عرض 1   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 4 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 5 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.5   کیلوگرم 148,000
ورق 6 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.5   کیلوگرم 148,500
ورق 6 سیاه فولاد سبا شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 150,500
ورق 8 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.5   کیلوگرم 145,000
ورق 8 سیاه فولاد سبا شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 147,000
ورق 10 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.5   کیلوگرم 150,000
ورق 10 سیاه فولاد سبا شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 152,000
ورق 12 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 12 سیاه فولاد سبا شیت 6 * 1.5   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق 15 سیاه فولاد سبا رول عرض 1.5   کیلوگرم 151,000
ورق 15 سیاه فولاد سبا شیت 6 * 1.5   کیلوگرم 153,000

 

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) واحد قیمت (ریال)
0.30 رول عرض 1 کیلوگرم 330,000
0.30 رول عرض 1.25 کیلوگرم 330,000
0.35 رول عرض 1 کیلوگرم تماس بگیرید
0.35 رول عرض 1.25 کیلوگرم تماس بگیرید
0.40 رول عرض 1 کیلوگرم 265,000
0.40 رول عرض 1.25 کیلوگرم 265,000
0.45 رول عرض 1 کیلوگرم 275,000
0.45 رول عرض 1.25 کیلوگرم 275,000
0.50 رول عرض 1 کیلوگرم 265,000
0.50 رول عرض 1.25 کیلوگرم 245,000
0.55 رول عرض 1 کیلوگرم 245,000
0.55 رول عرض 1.25 کیلوگرم 245,000
0.60 رول عرض 1 کیلوگرم 245,000
0.60 رول عرض 1.25 کیلوگرم 240,000
0.70 رول عرض 1 کیلوگرم 230,000
0.70 رول عرض 1.25 کیلوگرم 230,000
0.80 رول عرض 1 کیلوگرم 230,000
0.80 رول عرض 1.25 کیلوگرم 230,000
0.90 رول عرض 1 کیلوگرم 220,500
0.90 رول عرض 1.25 کیلوگرم 225,000
1 رول عرض 1 کیلوگرم 225,000
1 رول عرض 1.25 کیلوگرم 225,000
1.25 رول عرض 1 کیلوگرم 225,000
1.25 رول عرض 1.25 کیلوگرم 225,000
1.5 رول عرض 1 کیلوگرم 230,000

ورق اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
2 st37 عرض 1.25   کیلوگرم 240,000
2.5 stw22 عرض 1   کیلوگرم 240,000

ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
0.50 رول عرض 1.25   کیلوگرم 243,000
0.60 رول عرض 1   کیلوگرم 235,000
0.70 رول عرض 1.25   کیلوگرم 235,000
0.80 رول عرض 1.25   کیلوگرم 227,000
0.90 رول عرض 1   کیلوگرم 227,000
1.5 رول عرض 1   کیلوگرم 223,000

ورق رنگی

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

 آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399

رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد (m)   واحد قیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان 0.5 رول عرض 1.25   کیلوگرم 297,000
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان 0.5 رول عرض 1.25   کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان 0.5 رول عرض 1   کیلوگرم 315,000
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان 0.5 رول عرض 1.25   کیلوگرم 315,000
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان 0.5 رول عرض 1.25   کیلوگرم تماس بگیرید

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه