قیمت میلگرد

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,500
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 125,800
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,500
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,300
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 140,650
میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 138,650
میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 136,150
میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 135,650
میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 135,650
میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 135,650
میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 135,650
میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 135,650
میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 135,950
میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 135,950
میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 136,850

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 سیرجان شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10 سیرجان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 135,000
میلگرد 12 سیرجان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 134,000
میلگرد 14 سیرجان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 133,000
میلگرد 16 سیرجان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 133,000
میلگرد 18 سیرجان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 133,000
میلگرد 20 سیرجان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 133,000
میلگرد 12 سیرجان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 14 سیرجان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 16 سیرجان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 18 سیرجان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 20 سیرجان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000

قیمت میلگرد سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم 135,300
میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم 128,800
میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم 128,800
میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,800
میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,800
میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 128,800
میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 128,800
میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 128,800
میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 128,800
میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 128,800
میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 128,800
میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 کیلوگرم 138,000
میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 کیلوگرم 136,000
میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 136,000
میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 کیلوگرم 136,500
میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 کیلوگرم 134,800
میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A2 کیلوگرم 134,800
میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 137,500
میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 134,800
میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 134,800
میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 30 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 کیلوگرم 134,500
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 کیلوگرم 132,500
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 136,000
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,500
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 کیلوگرم 131,000
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A4 کیلوگرم 131,000

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 10 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 16 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 18 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 20 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 22 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 25 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 28 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 32 میانه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 136,000
میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 134,000
میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 14 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 16 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 18 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 22 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 25 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 28 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 32 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 10 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,500
میلگرد 12 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 14 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 16 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 18 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 20 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 22 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 25 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 28 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 32 امیرکبیر خزر شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بافق یزد

قیمت میلگرد بافق یزد

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 140,000
میلگرد 12 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 137,000
میلگرد 14 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 134,200
میلگرد 16 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 134,200
میلگرد 18 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 20 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 22 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 25 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 28 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,000
میلگرد 32 بافق یزد شاخه آجدار A3 کیلوگرم 133,500

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 حسن رود شاخه آجدار A2 کیلوگرم 136,500
میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدار A2 کیلوگرم 133,500
میلگرد 12 حسن رود شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 14 حسن رود شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 16 حسن رود شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 18 حسن رود شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000
میلگرد 20 حسن رود شاخه آجدار A3 کیلوگرم 132,000

قیمت میلگرد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 10 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم 127,000
میلگرد 16 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم 127,000
میلگرد 18 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم 127,000
میلگرد 20 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم 127,000
میلگرد 22 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم 127,000
میلگرد 25 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 28 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 10 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 16 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 18 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 20 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 22 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 25 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 28 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500
میلگرد 32 نیشابور شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,500

قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 145,000
میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A2 کیلوگرم 145,000
میلگرد 8 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 145,000
میلگرد 12 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 145,000
میلگرد 14 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 142,000
میلگرد 16 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 142,000
میلگرد 18 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 141,000
میلگرد 20 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 141,000
میلگرد 22 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 141,000
میلگرد 25 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 141,000
میلگرد 28 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 141,000
میلگرد 30 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 141,000
میلگرد 32 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 36 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم 145,000
میلگرد 40 کویر کاشان شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید

اطلاعات تکمیلی میلگرد خلیج فارسقیمت میلگرد

قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

قیمت میلگرد شمس سپهر تهران

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 شمس سپهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهر شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14 شمس سپهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 16 شمس سپهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 18 شمس سپهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 20 شمس سپهر شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد قزوین

قیمت میلگرد قزوین

آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 قزوین شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10 قزوین شاخه آجدار A2 کیلوگرم 126,000
میلگرد 12 قزوین شاخه آجدار A2 کیلوگرم 126,000

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

 آخرین بروزرسانی : 8 دی 1399

سایز میلگرد حالت آنالیز واحد قیمت (ریال)
میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,200
میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,200
میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم 129,200
میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم تماس بگیرید

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه