قیمت میلگرد

ahanatlas

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

ذوب آهن – اصفهان

166000
2 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ذوب آهن – اصفهان

159000

3 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ذوب آهن – اصفهان

166000

4 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ذوب آهن – اصفهان

154000

5 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ذوب آهن – اصفهان

154000

6 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ذوب آهن – اصفهان

154000

7 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

ذوب آهن – اصفهان

153000
8 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ذوب آهن – اصفهان

154000

9 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ذوب آهن – اصفهان

154000

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 8 راد همدان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۶۳,۳۵۰

2 میلگرد 10 راد همدان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۶۰,۸۵۰

3 میلگرد 12 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۸,۳۵۰

4 میلگرد 14 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۳۵۰

5 میلگرد 16 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۳۵۰

6 میلگرد 18 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۳۵۰

7 میلگرد 20 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۳۵۰

8 میلگرد 22 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۳۵۰

9 میلگرد 25 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۸۵۰

10 میلگرد 28 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۸۵۰

11 میلگرد 32 راد همدان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم راد همدان – همدان

۱۵۷,۳۵۰

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول (m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 8 سیرجان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۶۲,۰۰۰

2 میلگرد 10 سیرجان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۶1,0۰۰

3 میلگرد 12 سیرجان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

تماس بگیرید

4 میلگرد 14 سیرجان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

5 میلگرد 16 سیرجان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

6 میلگرد 18 سیرجان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

7 میلگرد 20 سیرجان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

8 میلگرد 12 سیرجان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

9 میلگرد 14 سیرجان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

10 میلگرد 16 سیرجان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

11 میلگرد 18 سیرجان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

12 میلگرد 20 سیرجان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیرجان حدید جنوب – سیرجان (کرمان)

۱۵۹,۰۰۰

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد سیادن ابهر

قیمت میلگرد سیادن ابهر

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول (m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 8 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۷,۰۰۰

2 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۴,۰۰۰

3 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۴,۰۰۰

4 میلگرد 10 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۷,۰۰۰

5 میلگرد 12 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12

کیلوگرم

سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۷,۰۰۰

6 میلگرد 14 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۲,۵۰۰

7 میلگرد 16 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۲,۵۰۰

8 میلگرد 18 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۲,۵۰۰

9 میلگرد 20 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۲,۵۰۰

10 میلگرد 22 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۲,۵۰۰

11 میلگرد 25 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۲,۵۰۰

12 میلگرد 28 سیادن ابهر شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم سیادن ابهر – ابهر (زنجان)

۱۵۲,۵۰۰

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۹,۵۰۰

2 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم

ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۷,۵۰۰

3 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
4 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۷,۵۰۰

5 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۵۰۰

6 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۵۰۰

7 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۵۰۰

8 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۵۰۰

9 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۵۰۰

10 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۵۰۰

11 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
12 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

ظفر بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۶۰,۰۰۰

2 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۷,۰۰۰

3 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید

4 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
5 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
6 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۷,۰۰۰

7 میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

8 میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

9 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

10 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

11 میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

12 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

13 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

14 میلگرد 30 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

15 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم شاهین بناب – بناب (آذربایجان شرقی)

۱۵۵,۰۰۰

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش

تاریخ به روزرسانی23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم

کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۷,۰۰۰

2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۴,۰۰۰

3 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۶۱,۰۰۰

4 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۸,۰۰۰

5 میلگرد 12 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۴,۰۰۰

6 میلگرد 14 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

7 میلگرد 16 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

8 میلگرد 18 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

9 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

10 میلگرد 22 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

11 میلگرد 25 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

12 میلگرد 28 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

13 میلگرد 32 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

14 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش شاخه آجدار A4 12 کیلوگرم کاوه تیکمه داش – بستان آباد (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد میانه

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت طول(m) آنالیز واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 10 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
2 میلگرد 12 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

3 میلگرد 14 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

4 میلگرد 16 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
5 میلگرد 18 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

6 میلگرد 20 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

7 میلگرد 22 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
8 میلگرد 25 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
9 میلگرد 28 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

۱۵۳,۰۰۰

10 میلگرد 32 میانه شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

میانه – میانه (آذربایجان شرقی)

تماس بگیرید
توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

1 میلگرد 8 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۹,۰۰۰

2 میلگرد 10 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۷,۰۰۰

3 میلگرد 12 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

4 میلگرد 14 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

5 میلگرد 16 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

6 میلگرد 18 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

7 میلگرد 20 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

8 میلگرد 22 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

9 میلگرد 25 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

10 میلگرد 28 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

11 میلگرد 32 آناهیتا گیلان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آناهیتا گیلان – گیلان

۱5۵,۰۰۰

تماس بگیریدتوجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

1 میلگرد 10 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

۱۶1,۵۰۰

2 میلگرد 12 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

۱۶0,0۰۰

3 میلگرد 14 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

تماس بگیرید

4 میلگرد 16نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

تماس بگیرید

5 میلگرد 18 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

تماس بگیرید

6 میلگرد 20 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

تماس بگیرید

7 میلگرد 22 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

تماس بگیرید

8 میلگرد 25 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

تماس بگیرید

9 میلگرد 28 نورد گرم سمنان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نورد گرم سمنان – سمنان

تماس بگیرید

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد

قیمت (ریال)

1 میلگرد 8 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

2 میلگرد 10 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

3 میلگرد 12یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

4 میلگرد 14یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

5 میلگرد 16 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

6 میلگرد 18 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

7 میلگرد 20 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

8 میلگرد 22 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

9 میلگرد 25 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

11 میلگرد 28 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

12 میلگرد 30 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

13 میلگرد 32 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

14 میلگرد 36 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

15 میلگرد 40 یزد (احرامیان) شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

تماس بگیرید

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد آریا ذوب

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

1 میلگرد 8 آریا ذوب شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۶۰,۰۰۰

2 میلگرد 8 آریا ذوب شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

تماس بگیرید

3 میلگرد 10 شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۵,۰۰۰

4 میلگرد 12 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۵,۰۰۰

5 میلگرد 14 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

6 میلگرد 16 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

7 میلگرد 18 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

8 میلگرد 20 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

9 میلگرد 22 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

10 میلگرد 25 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱۵۲,۰۰۰

11 میلگرد 28 شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم آریا ذوب – اشتهارد (البرز)

۱5۴,۰۰۰

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد فایکو

قیمت میلگرد فایکو

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت طول(m) آنالیز واحد

قیمت (ریال)

1 میلگرد 10 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

تماس بگیرید

2 میلگرد 12 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

تماس بگیرید

3 میلگرد 14 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

4 میلگرد 16 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

5 میلگرد 18 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

6 میلگرد 20 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

7 میلگرد 22 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

8 میلگرد 25 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

9 میلگرد 28 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

10 میلگرد 32 فایکو شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم

159000

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

1 میلگرد 10 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

تماس بگیرید

2 میلگرد 12 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

تماس بگیرید

3 میلگرد 14 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

۱5۳,۵۰۰

4 میلگرد 16 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

۱5۳,۵۰۰

5 میلگرد 18 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

۱5۳,۵۰۰

6 میلگرد 20 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

۱5۳,۵۰۰

7 میلگرد 22 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

۱5۳,۵۰۰

8 میلگرد 25 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

۱5۳,۵۰۰

9 میلگرد 28 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

۱5۳,۵۰۰

10 میلگرد 32 نیشابور شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم نیشابور (فولاد خراسان) – نیشابور

تماس بگیرید

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد کیان کاشان

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز طول(m) واحد کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

1 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم کیان کاشان – کاشان

161000

2 میلگرد 10کیان کاشان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم کیان کاشان – کاشان

160000

3 میلگرد 12 کیان کاشان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم کیان کاشان – کاشان

160000

4 میلگرد 8 کیان کاشان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کیان کاشان – کاشان

تماس بگیرید

5 میلگرد 10کیان کاشان شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم کیان کاشان – کاشان

تماس بگیرید

6 میلگرد 14 کیان کاشان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم کیان کاشان – کاشان

159000

7 میلگرد 16 کیان کاشان شاخه آجدار A2 12 کیلوگرم کیان کاشان – کاشان

159000

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد قائم

تاریخ به روزرسانی17  شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت طول(m) آنالیز واحد کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

1 میلگرد 12 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

تماس بگیرید

2 میلگرد 14 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

۱54,۰۰۰

3 میلگرد 16 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

۱54,۰۰۰

4 میلگرد 18 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

۱54,۰۰۰

5 میلگرد 20 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

۱54,۰۰۰

6 میلگرد 22 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

۱54,۰۰۰

7 میلگرد 25 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

۱54,۰۰۰

8 میلگرد 28 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

تماس بگیرید

9 میلگرد 32 قائم شاخه آجدار 12 A3 کیلوگرم قائم – شهرضا

تماس بگیرید

توجه :
قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

 

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت0 آنالیز طول(m) واحد

کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)
1 میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

تماس بگیرید
2 میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

تماس بگیرید
3 میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

۱57,000

4 میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

۱57,000

5 میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

۱57,000

6 میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

۱57,000

7 میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

۱57,000

8 میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

۱57,000

9 میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

تماس بگیرید
10 میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس شاخه آجدار A3 12 کیلوگرم

صبا فولاد زاگرس – شهرکرد

تماس بگیرید

       توجه :
          قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

تاریخ به روزرسانی 23 شهرور 1400

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز واحد کارخانه-محل تحویل

قیمت (ریال)

1 میلگرد 8 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

2 میلگرد 10 هیربد زرندیه شاخه آجدار A2 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

3 میلگرد 12 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

4 میلگرد 14 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

5 میلگرد 16 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

6 میلگرد 18 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

7 میلگرد 20 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

8 میلگرد 22 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

9 میلگرد 25 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

10 میلگرد 28 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

11 میلگرد 32 هیربد زرندیه شاخه آجدار A3 کیلوگرم هیربد زرندیه – زرندیه (مرکزی)

تماس بگیرید

        توجه :
           قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

ahanatlas

برای اطلاع از آخرین قیمت ها به کانال تلگرام ما بپیوندید عضویت در کانال

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :